Quảng bá và Đăng ký Việc thuê ngoài
22/05/2015 4:36:16 CH
1) Với MegaCeo/ Deal, bạn có thể tìm kiếm việc thuê ngoài mà bạn có năng lực thực hiện. Hoặc bạn cũng có thể đăng tin cần chuyên gia hỗ trợ cho bạn.2) Bạn có thể Đăng ký nhận việc thuê ngoài, Đăng quản bá công việc và xem danh sách các thành viên đã tham gia đăng ký thực hiện công việc của bạn........
Support