Bảng mô tả công việc mẫu
10/07/2018 4:11:37 CH

Xây dựng bảng mô tả công việc để đăng tuyển dụng, hay để xây dựng hệ thống nhân sự ? . Tham khảo các mẫu JD sau sẽ giúp bạn hiệu chỉnh để có được bản mô tả nhanh nhất!.


Mô tả công việc Giám Đốc Nghiên Cứu và Phát Triển
Mô tả công việc Phó Tổng Giám Đốc
Mô tả công việc Trợ Lý Giám Đốc
Mô tả công việc Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Mô tả công việc Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Mô tả công việc Giám Đốc Tài Chính
Mô tả công việc Giám Đốc Nhà Máy
Mô tả công việc Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc
Mô tả công việc Giám Đốc Kinh Doanh KV
Mô tả công việc Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự
Mô tả công việc Giám Đốc Điều Phối Kế Hoạch
Mô tả công việc Giám Đốc mua hàng
Mô tả công việc Giám Đốc Chiến Lược
Mô tả công việc Giám Đốc Chất Lượng
Mô tả công việc Giám Đốc Bán Hàng
Mô tả công việc Trưởng Phòng Thiết Kế
Mô tả công việc Trưởng Phòng Mua Hàng
Mô tả công việc Trưởng Phòng Marketing
Mô tả công việc Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Mô tả công việc Trưởng Phòng Kinh Doanh
Mô tả công việc Trưởng Phòng Hành Chính
Mô tả công việc Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Mô tả công việc Trưởng Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng
Mô tả công việc Trưởng Phòng Bảo Trì
Mô tả công việc Trưởng Phòng Bán Hàng
Mô tả công việc Nhân Viên Kho
Mô tả công việc Nhân Viên Trade Marketing
Mô tả công việc Nhân Viên Nhân Sự
Mô tả công việc Nhân Viên Marketing
Mô tả công việc Nhân Viên Kinh Doanh
Mô tả công việc Nhân Viên Kế Toán
Mô tả công việc Nhân Viên IT
Mô tả công việc Nhân Viên Hành Chính
Mô tả công việc Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Mô tả công việc Nhân Viên Bán Hàng
Mô tả công việc Giám Đốc Nghiên Cứu và Phát Triển
Mô tả công việc Phó Tổng Giám Đốc
Mô tả công việc Trợ Lý Giám Đốc
Mô tả công việc Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Mô tả công việc Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
 
Chi tiết các Files Word bảng mô tả công việc trên, Download tại đây!

MegaCEO share team
------------------------------------------------
MegaCEO share